Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. In het Duits-Nederlands woordenboek zul je meer vertalingen vinden. EN intentional. EN to aim to intend to mean. EN to be intended. EN pun intended. Meer informatie. Vertalingen en voorbeelden Voorbeeldzinnen Conjugation. As we have heard, the Commission's proposals aim to simplify and modernise the regulation. The actual aim of this resolution is to condemn the Soviet Union.

The regulation is intended to provide for competition in this " last mile ". Mr President, this paragraph is not intended to mean anything like that. The question is what we mean by a'sustainability strategy '? It is time people explained what they actually mean by what they say!

I am simply a European who rejects denominations intended to perpetuate our division. Voorbeeldzinnen Voorbeeldzinnen voor "bedoeld" in het Engels Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig.

Dutch Uiteraard zijn deze drankjes niet uitsluitend bedoeld voor kinderen of jongeren. Dutch Amendement 1, omdat niet duidelijk is wat bedoeld wordt met een overgangsperiode. Dutch Onze amendementen zijn dus bedoeld om het pact op zijn hoofdpunten te verbeteren. Dutch De verordening is bedoeld om ook op die laatste mijl voor concurrentie te zorgen. Dutch De denkpauze is bedoeld voor de burgers en niet voor de Europese instellingen.

Dutch De bijstand is enkel bedoeld om een aantal specifieke problemen te ondervangen. Dutch Dagvergoedingen zijn niet bedoeld als vergoeding voor deelname aan vergaderingen. Dutch Het is niet bedoeld als een poging om te komen tot een soort Europees minimumloon.

Dutch Met voorafgaande kennisgeving worden twee verschillende dingen bedoeld. Dutch En daarvoor is het stabilisatie- en associatieproces voor Zuidoost-Europa bedoeld. Dutch Wat de consumenten betreft: deze strategie is vooral voor hen bedoeld. Dutch Ten slotte dan het grote taboe: voor wie zijn de uitgaven op de begroting bedoeld? Dutch Mijnheer de Voorzitter, deze paragraaf is helemaal niet op die manier bedoeld.

Dutch Het is wel zaak dat het Fonds slechts gebruikt wordt waarvoor het bedoeld is. Dutch Kan iemand mij vertellen waar deze foto vandaan komt en waarvoor ze bedoeld is? Dutch Veel van de amendementen zijn bedoeld om het juiste evenwicht te vinden tussen die drie. Dutch Dat is wat bedoeld werd en wordt wanneer gevraagd wordt om een Europese grondwet.

Dutch De eerste manier is bedoeld voor mensen en de tweede voor wilde dieren. Meer bij bab. Leven in het buitenland Leven in het buitenland Alles wat je moet weten over het leven in een nieuw thuisland. Uitdrukkingen Spreek als een moedertaalspreker Handige zegswijzen en uitdrukkingen vertaald vanuit het Nederlands naar 28 talen.Resultaten: Exact: Verstreken tijd: ms.

Alle rechten voorbehouden. Zoekgeschiedenis Favorieten.

wordt bedoeld engels

Reverso for Windows It's free Download onze app gratis. Sluit u aan bij Reverso, het is gratis en gemakkelijk! Inschrijven Aanmelden. Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden. Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden. Vertaling van "wat wordt bedoeld met" in Engels.

Voorbeelden zien voor de vertaling what is meant by Voorzetsel 56 voorbeelden met overeenstemmingen. Voorbeelden zien voor de vertaling What do we mean by 2 voorbeelden met overeenstemmingen.

Dit feit op zich bepaalt de grenzen van wat wordt bedoeld met aanvaardbare controlepraktijken zoals hiervoor beschreven. This in itself sets the boundaries of what is meant by acceptable monitoring practices described in the above section.

wordt bedoeld engels

Er zijn verschillende opvattingen over wat wordt bedoeld met het woord "enzym". There may be different perceptions of what is meant by the term 'enzyme'. Wat wordt bedoeld met bepaalde termen? What do we mean by certain terms?

De functionaris voor gegevensbescherming voor de gehele Avira-groep is bereikbaar op het volgende adres: Avira Functionaris voor gegevensbescherming Kaplaneiweg Tettnang Duitsland E-mail: Wat wordt bedoeld met bepaalde termen?

Loudest noise ever

Als iemand echt wil weten wat wordt bedoeld met een bepaalde plantennaam, moeten ze refereren naar het type specimen.Vertaal teksten met de beste automatische vertaaltechnologie ter wereld, ontwikkeld door de makers van Linguee.

Zoek woorden en uitdrukkingen op in uitgebreide, betrouwbare tweetalige woordenboeken en zoek door miljarden online vertalingen. DeepL Translator Linguee. Open menu. Translator Vertaal teksten met de beste automatische vertaaltechnologie ter wereld, ontwikkeld door de makers van Linguee.

Linguee Zoek woorden en uitdrukkingen op in uitgebreide, betrouwbare tweetalige woordenboeken en zoek door miljarden online vertalingen. Blog Press Information Linguee Apps. Het nieuwe beleid had bedoelde en onbedoelde gevolgen.

Voorbeelden: bedoeld gebruik o. Een onderzoeksprojec t i s bedoeld v o or onderzoek of experimenteel [ A resear ch proj ect i s intended t o cov er in ve stigative [ Indien de mac hi n e bedoeld i s o m te worden gebruikt [ If the m ac hine ry i s intended t o be use d in a hazardous [ De prij s i s bedoeld v o or ondernemers tot 36 [ T he priz e is intended fo r entr epre ne urs up [ The lightning flash with arrowhead symbol, within an.

Deze lijst is niet al le e n bedoeld v o or multinationals, maar ook voor franchisenemers, licentiehouders, onderaannemers en toeleveranciers.

The list considers the practices not only of multinational companies, but also of franchisees, licensees, subcontractors and main suppliers. Door aanvaarding van een door of namens de Leverancier gedaan aanbod of gedane offerte, door het aangaan van een overeenkomst met de Leverancier, door het aanvaarden van een door of namens de Leverancier gedane levering, of door het aanvaarden van door of namens de Leverancier verrichte diensten aanvaardt de Wederpartij onvoorwaardelijk dat deze Voorwaarden van toepassing zijn en dat de.

The acceptance of an offer or quotation made by or on behalf of the Supplier, entering into an agreement with the Supplier, the acceptance of a delivery from or on behalf of the Supplier, or the acceptance of services performed by or on behalf of the Supplier means that the Other Party accepts unconditionally that these Conditions are of application and.

Alleen de instellingen die erkend zijn als instellingen voor het bijhouden van rekeningen op grond van artikel 3 van de wet van 2 januari betreffende de markt van de effecten van de overheidsschuld en het monetair. Only institutions approved as account holders pursuant to article 3 of the law of 2 January concerning the market in public debt securities and monetary. De waarborgsommen zi j n bedoeld a l s zekerheid [ Conformity based on full quality assurance plus design examination is the conformity assessment procedure whereby the manufacturer fulfils the obligations laid down in points 2 and 6, and ensures and declares on his sole responsibility that the products concerned satisfy the requirements of the legislative instrument that apply to them.

Deg asx share

De derden a l s bedoeld i n d it artikel hebben dezelfde hier genoemde [ Lijsten waarvan de aard of de waarde niet in overeenstemming is met.Resultaten: Exact: Verstreken tijd: ms. Alle rechten voorbehouden. Zoekgeschiedenis Favorieten.

Reverso for Windows It's free Download onze app gratis. Sluit u aan bij Reverso, het is gratis en gemakkelijk! Inschrijven Aanmelden. Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden. Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden. Voorbeelden zien voor de vertaling is meant 74 voorbeelden met overeenstemmingen.

Alle weten wat ermee bedoeld wordt.

Vertaling van "wat wordt bedoeld met" in Engels

All can imagine what is meant by it. Amendement 1, omdat niet duidelijk is wat bedoeld wordt met een overgangsperiode.

Amendment No 1 because it is not clear what is meant by a transitional period. Dit amendement beoogt duidelijk te maken wat er bedoeld wordt met gedrukte media. The amendment aims at clarifying what is meant by printed media. Het is onduidelijk wat bedoeld wordt met 'belangrijke gevolgen'.

wordt bedoeld engels

It is unclear what is meant with 'significant repercussions'. Maar dat is niet wat hier bedoeld wordt. But that is not what is meant here. De volgende analogie over de atoombom helpt je misschien begrijpen wat er bedoeld wordt. The following analogy about the atomic bomb might help to explain what is meant. Amendement ten eerste zijn we ertegen omdat verduidelijkt moet worden wat bedoeld wordt met "bloedproducten". Amendment No first we oppose it because it is necessary to clarify what is meant by 'blood products'.

Mijnheer de Voorzitter, we krijgen nu te zien wat bedoeld wordt met Europese economische governance en met fiscaal federalisme.Translate texts with the world's best machine translation technology, developed by the creators of Linguee. Look up words and phrases in comprehensive, reliable bilingual dictionaries and search through billions of online translations. Look up in Linguee Suggest as a translation of "bedoeld" Copy.

Vertaling van "wordt bedoeld" in Engels

DeepL Translator Linguee. Open menu. Translator Translate texts with the world's best machine translation technology, developed by the creators of Linguee.

Konverents mets 2019

Linguee Look up words and phrases in comprehensive, reliable bilingual dictionaries and search through billions of online translations. Blog Press Information Linguee Apps. Examples: bedoeld gebruik nt — intended use n.

Een onderzoeksprojec t i s bedoeld v o or onderzoek of experimenteel [ A resear ch proj ect i s intended t o cov er in ve stigative [ Indien de mac hi n e bedoeld i s o m te worden gebruikt [ If the m ac hine ry i s intended t o be use d in a hazardous [ De prij s i s bedoeld v o or ondernemers tot 36 [ T he priz e is intended fo r entr epre ne urs up [ The lightning flash with arrowhead symbol, within an.

Deze lijst is niet al le e n bedoeld v o or multinationals, maar ook voor franchisenemers, licentiehouders, onderaannemers en toeleveranciers.

Sefaria app cost

The list considers the practices not only of multinational companies, but also of franchisees, licensees, subcontractors and main suppliers. Door aanvaarding van een door of namens de Leverancier gedaan aanbod of gedane offerte, door het aangaan van een overeenkomst met de Leverancier, door het aanvaarden van een door of namens de Leverancier gedane levering, of door het aanvaarden van door of namens de Leverancier verrichte diensten aanvaardt de Wederpartij onvoorwaardelijk dat deze Voorwaarden van toepassing zijn en dat de.

The acceptance of an offer or quotation made by or on behalf of the Supplier, entering into an agreement with the Supplier, the acceptance of a delivery from or on behalf of the Supplier, or the acceptance of services performed by or on behalf of the Supplier means that the Other Party accepts unconditionally that these Conditions are of application and.

Ray liotta laughing

Alleen de instellingen die erkend zijn als instellingen voor het bijhouden van rekeningen op grond van artikel 3 van de wet van 2 januari betreffende de markt van de effecten van de overheidsschuld en het monetair. Only institutions approved as account holders pursuant to article 3 of the law of 2 January concerning the market in public debt securities and monetary. De waarborgsommen zi j n bedoeld a l s zekerheid [ Conformity based on full quality assurance plus design examination is the conformity assessment procedure whereby the manufacturer fulfils the obligations laid down in points 2 and 6, and ensures and declares on his sole responsibility that the products concerned satisfy the requirements of the legislative instrument that apply to them.

"bedoeld" vertalen - Engels

De derden a l s bedoeld i n d it artikel hebben dezelfde hier genoemde [ Lijsten waarvan de aard of de waarde niet in overeenstemming is met.

De ontlener verbindt zich tevens tot het deelnemen aan het. The borro we r shall a ls o undertake to participate in the. Vergadering van Aandeelhouders en komt bij uitkering toe aan de houders van gewone aandelen, naar verhouding van hun bezit aan gewone aandelen. T hes e ar e meant f or e mplo ye es who have [ This plan integrates all policies and measures of the federal and regional governments aimed at reducing greenhouse gas emissions.

Environmental protection requirements must be integrated into the. In paragraaf 2. It was pointed out in section 2. Het kan gebeuren dat de beperki ng e n bedoeld i n d e punten 7.Resultaten: Exact: Verstreken tijd: 94 ms. Alle rechten voorbehouden.

Zoekgeschiedenis Favorieten. Reverso for Windows It's free Download onze app gratis. Sluit u aan bij Reverso, het is gratis en gemakkelijk! Inschrijven Aanmelden. Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.

Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden. Voorbeelden zien voor de vertaling is meant voorbeelden met overeenstemmingen. Voorbeelden zien voor de vertaling refers 23 voorbeelden met overeenstemmingen. Voorbeelden zien voor de vertaling is referred 17 voorbeelden met overeenstemmingen. Voorbeelden zien voor de vertaling is intended 11 voorbeelden met overeenstemmingen.

Voorbeelden zien voor de vertaling is taken to mean 4 voorbeelden met overeenstemmingen. Voorbeelden zien voor de vertaling shall be understood 2 voorbeelden met overeenstemmingen. Voorbeelden zien die means bevatten 67 voorbeelden met overeenstemmingen.

Vertaling van "bedoeld" in Engels

Voorbeelden zien die we mean bevatten 7 voorbeelden met overeenstemmingen. Het is niet duidelijk wat er wordt bedoeld met om tot gemeenschappelijke richtsnoeren te komen. It is unclear what is meant by in order to devise common guidelines. In de richtlijn wordt niet gedefinieerd wat met bijzondere omstandigheden of indien nodig wordt bedoeld. The Directive does not define what is meant by particular conditions nor if necessary.

Hiermee wordt bedoeld dat de exacte structuur van de bestanddelen moet worden bepaald. Identification refers to the exact structural determination of components.

Multas quito licencia

Met "Verspreiding" wordt bedoeld de vrijgave van gegevens in ongeacht welke opmaakt.Resultaten: Exact: Verstreken tijd: ms. Alle rechten voorbehouden. Zoekgeschiedenis Favorieten. Reverso for Windows It's free Download onze app gratis. Sluit u aan bij Reverso, het is gratis en gemakkelijk! Inschrijven Aanmelden. Suggesties: bedoelen bedoeld in artikel. Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.

Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden. Voorbeelden zien voor de vertaling referred Voltooid deelwoord voorbeelden met overeenstemmingen. Voorbeelden zien voor de vertaling intended Voltooid deelwoord voorbeelden met overeenstemmingen. Voorbeelden zien voor de vertaling meant Voltooid deelwoord voorbeelden met overeenstemmingen. Voorbeelden zien voor de vertaling designed Voltooid deelwoord voorbeelden met overeenstemmingen.

Economie Academy : les kruislingse prijselasticiteit / kruisprijselasticiteit

Voorbeelden zien voor de vertaling specified Voltooid deelwoord voorbeelden met overeenstemmingen. Voorbeelden zien voor de vertaling defined Voltooid deelwoord voorbeelden met overeenstemmingen. Voorbeelden zien voor de vertaling mentioned Voltooid deelwoord voorbeelden met overeenstemmingen. Voorbeelden zien voor de vertaling used Voltooid deelwoord voorbeelden met overeenstemmingen.

Voorbeelden zien voor de vertaling aimed at Bijwoord voorbeelden met overeenstemmingen. Voorbeelden zien voor de vertaling provided voorbeelden met overeenstemmingen. Voorbeelden zien voor de vertaling mean voorbeelden met overeenstemmingen.

Voorbeelden zien voor de vertaling covered Voltooid deelwoord voorbeelden met overeenstemmingen.